Archeologie volgens Esther Mietes

Archeologisch advies

Archeologisch advies volgens Esther Mietes: altijd duidelijkheid over de kosten en de doorlooptijd, gedegen archeologisch onderzoek doen, oplossingsgericht zijn bij onverwachte situaties, heldere communicatie nastreven en een open, constructieve houding aannemen naar alle partijen. Om zo elk project tot een goed einde te brengen. Lees meer over mijn idee over archeologie.

Dit is een overzicht van de projecten die ik doe:

Advies

Archeologiebeleid in de praktijk; voor niet-archeologen is dat niet altijd duidelijk. Wat moet er aan onderzoek worden verricht? Welke opties zijn er? Welke gevolgen hebben ontwikkelingsplannen voor de archeologische resten in een plangebied? Wat kost het? Ik heb ervaring met de advisering van particulieren, overheden en derden gedurende het gehele traject van de archeologische monumentenzorg, zowel bij kleinschalige gebiedsontwikkelingen als grote projecten, onder andere binnen de gemeente Gennep en voor projectontwikkelaar Park15.

Ik toets archeologische onderzoeksrapporten, programma’s van eisen en plannen van aanpak. Ook heb ik diverse second opinions uitgevoerd met een kritische toets van een rapport, offerte, advies of selectiebesluit.

 

 

Project- & contractmanagement

Ik heb ruime ervaring met planvorming, (Europese) aanbesteding, advisering en directievoering van archeologisch onderzoek in het kader van infrastructurele en nieuwbouwprojecten. Dit betreft onder andere de spoorlijnen BetuwerouteHSL-zuid/A16 en de Hanzelijn. Andere infrastructurele projecten waren de rondweg N348 en de N837 tussen Arnhem en Heteren, de ontwikkeling van de Hoogwatergeul Well-Aijen, de Dijkteruglegging bij Nijmegen en het project Afvalwaterzuivering Haagse Regio.

Ik was onder meer betrokken bij de nieuwbouwprojecten HaVeP-terrein aan de Oud-Goirleseweg in Tilburg, Cuijk De Nielt en Heeswijkse Kampen en Gouda  ‘Bolwerk’, waar het voormalige gasfabrieksterrein werd gesaneerd, waarbij tevens een klooster uit de 15e-16e eeuw is opgegraven.

In Culemborg Parijsch is een nieuwe woonwijk in ontwikkeling. Hiervoor heb ik PvE’s en kostenramingen opgesteld en de initiatiefnemer voorzien van archeologisch advies bij de aanbesteding en uitvoer van het onderzoek. Op de Oostflank in Wijchen worden appartementen en een parkeergarage gerealiseerd. Voor dit onderzoek heb ik een PvE opgesteld en ben ik directievoerder bij de uitvoer van het onderzoek.

Onderzoek

In een bureauonderzoek wordt de archeologische verwachting voor een plangebied gespecificeerd, zoals bijvoorbeeld voor Arnhem Stadsblokken-Meinerswijk. Als er archeologische resten worden verwacht, wordt er vaak eerst een booronderzoek uitgevoerd. Hiervoor heb ik, deels in samenwerking, plannen van aanpak opgesteld, zoals voor het Gelderse deel van de Romeinse rijksgrens, de limes. Tevens heb ik in teamverband verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd.

Op basis van onderzoeksresultaten wordt een advies voor een plangebied opgesteld: vrijgave of vervolgonderzoek. Soms bestaat dat onderzoek alleen uit controleboringen, zoals bij de sanering van het Renkums beekdal, maar meestal is dit een proefsleuvenonderzoek, een opgraving of een archeologische begeleiding. Ik heb milieukundig en OCE-onderzoek op het voormalige vliegkamp Valkenburg in Katwijk begeleid, evenals bodemingrepen in het kader van de aanleg van een tijdelijke recreatievoorziening in Leiden Roomburg.

Voor de Provincie Gelderland heb ik meegewerkt aan het opstellen van de archeologische kennisagenda voor de Veluwe.

Monitoring, beheer en behoud

Behoud van archeologische waarden is het doel van de archeologische monumentenzorg. Voor Staatsbosbeheer, Het Geldersch Landschap, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten en Defensie heb ik basisbeschrijvingen opgesteld van beschermde rijksmonumenten en archeologische terreinen van zeer hoge waarde, zoals grafheuvels en hunebedden. Daarnaast heb ik periodieke inspecties naar de staat van deze monumenten uitgevoerd, waarbij een passend advies voor beheer wordt gegeven. In aanvulling hierop heb ik ervaring met het aanvragen van een monumentenvergunning, een vereiste bij ontwikkelingen ter plaatse van een beschermd rijksmonument.

Tweede Wereldoorlog en OCE

In toenemende mate eist het bevoegd gezag archeologisch onderzoek van resten uit de Tweede wereldoorlog. Ook in geval van onderzoek naar oudere resten kan dit samenvallen met onderzoek naar ongesprongen conventionele explosieven (OCE). Samenwerken kan tot optimalisatie van het werk leiden, mits vooraf voor iedereen duidelijk is wat van elkaar wordt verwacht en wat de wetten en regels zijn waaronder men werkt. Een bijzonder project vond plaats in het kader van de sanering en herinrichting van het Apeldoorns kanaal, waarbij een in de Tweede wereldoorlog neergestorte Halifax door Defensie werd geborgen. Een deel van de vliegtuigonderdelen is gecatalogiseerd en overgedragen aan de gemeente ten behoeve van publieksdoeleinden. In het kader van de ontwikkeling van Park Lingezegen vond grootschalig OCE-onderzoek plaats, waarbij ik heb samengewerkt met OCE-teams inzake het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog en vondstmeldingen van oudere archeologische resten.

Onderzoek Caraïbisch gebied

Tijdens en na mijn studie heb ik deelgenomen aan surveys, proefsleuvenonderzoeken en opgravingen van Amerindiaanse vindplaatsen in het Caraïbisch gebied, in ArubaGuadeloupe en La DésiradeAntiguaCarriacou en Barbados. Het onderzoek bestaat uit het karteren van vindplaatsen, het documenteren van nederzettingen en graven, en een vuursteenmijn op Long Island (Antigua), ten behoeve van uiteenlopende wetenschappelijke vraagstellingen over de pre-Columbiaanse culturen. In 2016 heeft D7 archeologie inventariserend veldonderzoek verricht op Bonaire en een survey op Curaçao.

 • Advies

  Advies

 • Project- & contractmanagement

  Project- & contractmanagement

 • Onderzoek

  Onderzoek

 • Monitoring, beheer en behoud

  Monitoring, beheer en behoud

 • Tweede Wereldoorlog en OCE

  Tweede Wereldoorlog en OCE

 • Onderzoek Caraïbisch gebied

  Onderzoek Caraïbisch gebied

Mijn idee

Archeologische monumentenzorg staat niet op zichzelf. Het is een van de vele onderdelen bij gebiedsontwikkeling en beheer. Een klein maar belangrijk onderdeel, net zo relevant als alle andere onderdelen van dat proces. Dat besef is belangrijk. Want wat voor de ene betrokkene een op zichzelf staand doel is, kan voor de andere partij slechts een factor tijd en geld zijn. De een is bezig de bewoning in de Steentijd in kaart te brengen, de ander streeft er naar om een meerjarig ontwikkelingsproject kostenefficiënt en volgens de wettelijke verplichtingen te laten verlopen. Het is een wirwar aan visies van partijen die uiteindelijk allemaal hetzelfde willen: een project tot een goed einde brengen.

Mijn doel is om tussen deze visies een brug te slaan en archeologische projecten goed te laten verlopen. Goed in de zin van: duidelijkheid hebben over de kosten en de doorlooptijd, gedegen archeologisch onderzoek doen, oplossingsgericht zijn bij onverwachte situaties, heldere communicatie nastreven en een open, constructieve houding aannemen naar alle partijen. Om zo het project tot een goed einde te brengen, voor iedereen.

Neem contact op

Over D7 Archeologie

D7 Archeologie - Esther Mieter portretfoto (Ivo Hutten Fotografie en Communicatie)Na 17 jaar werkervaring in de archeologische wereld richtte Esther Mietes eind 2015 het bedrijf D7 archeologie op. D7 geeft binnen een groot netwerk zelfstandig invulling aan de archeologische monumentenzorg in Nederland. Je kunt er terecht voor archeologisch onderzoek, advies en projectmanagement, publieksbereik, educatie en coaching m.b.t. nationaal en internationaal erfgoed.

 • Werkervaring binnen de Archeologische Monumentenzorg: doorlopend fulltime vanaf afstuderen
 • In het verleden onder andere werkzaam bij de overheid (Rijk, gemeente), project- en commerciële adviesbureaus en een stichting voor beheer en behoud van archeologische (rijks-)monumenten.
 • In bezit van certificaat Basiskennis OCE, DLP Herhalingsbewijs, VCA-vol certificaat en een geneeskundige verklaring Bodemsanering categorie A en B

Bekijk mijn CV

 

“D7 is een hunebed bij Schipborg in Drenthe. Door de geïsoleerde bosrijke ligging in natuurgebied De Strubben-Kniphorstbos hebben zeldzame mossen zoals ongenerfd hunebedmos en hunebedbisschopsmuts de kans kregen zich op dit hunebed te ontwikkelen. Voor mij komt hier de schoonheid van cultuur en natuur samen.“

 

Contact

Neem contact op met D7 archeologieHelder archeologisch advies nodig? Neem contact op met Esther Mietes voor een oriënterend gesprek:

esther@d7archeologie.nl
(+ 31) (0)6 – 216 518 44
postadres: Zweerslaan 20 6711 GG Ede GLD (The Netherlands)

KVK nummer 64570150
BTW-nummer NL169371712B01
IBAN NL41 INGB 0007 0650 53 t.n.v. D7 archeologie

Van A tot S

 • Aanbestedingen (onderhands, openbaar, Europees): van het opstellen van de aanbestedingsdocumenten tot en met de definitieve gunning
 • Aanvraag monumentenvergunning: voor werkzaamheden ter plaatse van een beschermd rijksmonument
 • Advisering overheden, particulieren, derden: van kleine vraag tot grote uitdaging
 • Archeologische monumentenzorg bij integrale aanpak met explosievenonderzoek en/of milieukundig onderzoek: goed samenwerken en voldoen aan de wettelijke eisen van iedere conditie
 • Beleidsadvies: hulp bij gemeentelijk archeologiebeleid in de praktijk
 • Beoordeling rapportages: het toetsen van onder meer archeologische onderzoeksrapporten, programma’s van eisen en plannen van aanpak
 • Bureauonderzoek: het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor een plangebied
 • Inspectie en beheeradvies archeologische objecten en terreinen, waaronder rijksmonumenten: voor een passend behoud van terreinen van zeer hoge archeologische waarde zoals grafheuvels en hunebedden
 • Kostenramingen: het begroten van archeologische onderzoeksprojecten
 • Onderzoek: voorbereiding, uitvoer, uitwerking en rapportage
 • Plan van aanpak: of het nou om booronderzoek, beheer of de omgang met WOII-resten gaat
 • Programma van eisen: het opstellen van door het bevoegd gezag goedgekeurde eisen waaraan archeologisch onderzoek dient te voldoen
 • Project- en contractmanagement, directievoering: toezicht houden op archeologisch onderzoek door aansturing van de bij het proces betrokken partijen, zowel gedurende de uitvoering van het veldonderzoek als bij de uitwerking, evaluatie en rapportage
 • Second opinion: kritische toetsing van rapport, offerte, advies, selectiebesluit
 • Selectieadvies: op basis van onderzoeksresultaten wordt een advies voor een plangebied opgesteld: vrijgave of vervolgonderzoek

English

Welcome to the website of archaeologist Esther Mietes, owner of D7 archeologie. For over 18 years, I have been employed fulltime in professions regarding archaeological heritage management; e.g. project- and consultancy agencies, the government, provincial and local authorities, and a foundation for the management and preservation of archaeological monuments.

Next to (inter-)national archaeological research and fieldwork, my work experience consists of project management in large infrastructural projects, consultancy, community archaeology, the preservation of archaeological monuments and public outreach. My aim is thorough archaeological research with clearness regarding costs and planning. I am solution-oriented, and have an open, constructive attitude.

Please feel free to check my C.V. and contact me for further inquiries.

Download my C.V.